Alec Shepley & Paul R Jones

Gosodiad gan artistiaid Ogledd Cymru Alec Shepley and Paul R Jones ac archwylio’u gweithgareddau a’u hymarfer darganfodol. Yn croesi-drosodd o gelf a ‘di-gelf’, penderfynoldeb a diffyg pwrpas, mae eu gwaith yn darparu cyfle i gwestiynnu y natur a’r gwerth o gelf ac atgyfnerthu’r syniad o’i anniffinoldeb. Mae’r arddangosfa hon yn dwyn ynghyd gweithiau a grëwyd yn benodol ar gyfer yr oriel ac yn gyrru ymlaen yr effeithiau cadarnhaol o wneud dim yn ôl pob sôn a sut y gall hyn arwain at rywbeth diddorol.

//

An installation by north Wales-based artists Alec Shepley and Paul R Jones and exploring their activities and located practices. Crossing-over between art and ‘not-art’, purposefulness and purposelessness, their works provide an opportunity to question the nature and value of art and reinforce the notion of its indefinability. This exhibition brings together works created specifically for the gallery and forwards the positive effects of apparently doing nothing and how this can lead to something interesting.